Všeobecné obchodní podmínky

Na této stránce jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, které upravují vztah mezi společností Balónový zámek s.r.o. a Vámi jako objednatelem nebo držitelem letenky. V případě jakéhokoliv dotazu k těmto všeobecným obchodním podmínkám nás prosím kontaktujte na 733 322 001 nebo emailem na info@balonovyzamek.cz.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Balónový zámek s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C vložka C 56173, IČ 27745431 se sídlem Radešín 1, PSČ 59255 pro účely prodeje a poskytování služeb vyhlídkových letů horkovzdušným balónem. Některé části z těchto všeobecných obchodních podmínek jsou uvedeny na druhé straně každé letenky.

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vycházející ze zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 49/1997 Sb., upravují vztah mezi provozovatelem vyhlídkových letů horkovzdušným balónem (dále služba, let), společností Balónový zámek s.r.o. (dále provozovatel) a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále zákazník)

2. Objednáním či zakoupením letenky nebo rezervací termínu letu souhlasí zákazník s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. také s uchováním jím poskytnutých osobních údajů, které budou provozovatelem využity pouze za účelem vlastní evidence a nebudou za žádných okolností předány třetím osobám.

3. Popis Služby – předmětem Služby je vyhlídkový let horkovzdušným balónem o délce a za podmínek daných typem letenky. Všechny typy letenek jsou popsány v příslušné sekci internetových stránek www.balonovyzamek.cz. Všeobecné informace k letu včetně popisu jeho průběhu a doporučeného vybavení pasažérů jsou uvedeny na těchže stránkách.

4. Službu je možno čerpat pouze na základě platné letenky poskytnuté provozovatelem. Letenka se stává platnou teprve zaplacením její ceny, která je uvedena na internetových stránkách provozovatele www.balonovyzamek.cz a je vždy uvedena na dokladu o prodeji. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH..

5. Bez zaplacení je letenka neplatná a nelze na jejím základě čerpat Službu. Platnost letenky je 2 roky od data jejího zakoupení. Datum ukončení platnosti je vyznačeno na letence. Identifikace letenky je možná dle čísla letenky, které je uvedeno na letence. Tuto dobu je možné prodloužit v případě, že byl let nejméně 6x odložen ze strany provozovatele

6. Cena letenky dále zahrnuje pojištění zákazníka, tradiční křest a certifikát prvoletce, přesun doprovodným vozidlem zpět do místa odletu.

7. Zakoupenou letenku není možné vrátit, ale je možné ji přenechat jiné osobě. V případě dohody mezi Zákazníkem a Provozovatelem je možné letenku vrátit, Zákazníkovi je pak účtován STORNO poplatek ve výši 25% ceny letenky.

8. Mladiství do 18 let se mohou letu zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, do 15 let věku je pak nutný doprovod dospělé osoby, která za dítě v průběhu celé akce odpovídá. Z bezpečnostních důvodů jsou z letu vyloučeny těhotné ženy, děti do výšky 1,25 m a osoby, které nemohou během celého letu stát.

Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Informujte nás prosím o eventuálních omezeních, případně o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř … ). Starší osoby by se měly od provozovatele nechat informovat o možném riziku. Klient s hmotností nad 100 kg je povinen provozovatele informovat při objednání termínu letu o své aktuální hmotnosti.

9. Termín letu si zákazník domluví na telefonním čísle 733 322 001 nebo prostřednictvím internetových stránek provozovatele. Zákazník je povinen poskytnout informaci o svém čísle letenky.

10. Provozovatel nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem vzletu zákazníkovi potvrdí konání letu a sdělí čas a místo setkání. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek či jiných důvodů na straně provozovatele je let zrušen a se zákazníkem je dohodnut náhradní termín letu.

11. Zákazník může termín letu zrušit a domluvit si nový termín nejpozději 24 hodin před plánovaným časem startu. Za změnu termínu letu nejsou účtovány žádné poplatky.

12. Letenka pozbývá platnost, pokud se zákazník nedostaví včas na místo setkání k letu, na který si rezervoval místo.

13. Filmování a fotografování je povoleno pouze pro vlastní potřebu. Za fotoaparáty ,kamery nebo jiné osobní předměty zákazníka provozovatel nemůže převzít žádné ručení. Vezme-li cestující nějaké osobní předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého ze zákazníků ručí zákazník, který veze tyto přístroje s sebou.

14. Oděv zákazníka může být během letu znečištěn.

15. Při přípravě na start, při startu samotném, během letu a při přistání je zákazník povinen dbát pokynů pilota nebo pomocného personálu provozovatele. Společnost nepřebírá zodpovědnost za škody vzniklé na zdraví či majetku pasažéra vzniklé nezodpovědným či nebezpečným jednáním zákazníka nebo jeho nerespektováním pokynů velitele letadla.

16. Velitel balónu má právo vyloučit z letu osoby pod vlivem alkoholu či drog, bez možnosti náhrady.

17. Velitel balónu je oprávněn konání letu zrušit, pokud je k tomu z technických, meteorologických či provozních důvodů donucen. V takovém případě se s zákazníkem neprodleně dohodne opakovaný termín letu. Při zrušení letu neodpovídá provozovatel za případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím na straně zákazníka vznikly

18. Velitel balónu je oprávněn zkrátit dobu trvání letu, pokud je k tomu z technických, meteorologických či provozních důvodů donucen. V případě zkrácení letu na méně než 30 minut má zákazník právo na jeho opakování. Při opakování letu neodpovídá provozovatel za případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím na straně zákazníka vznikly

19. Podle leteckého zákona jsou cestující povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů.

20. V konkrétních případech je provozovatel oprávněn využít pro realizaci letu partnerského provozovatele balónových letů, který splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví a který tímto přejímá i veškerá ručení daná tímto zákonem.

21. Všechny škody a zranění vzniklá v důsledku letu musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo provozovateli, který o nich sepíše zápis. V opačném případě nebude brán na tyto události zřetel.

22. Kouření v balónu a v jeho blízkosti do 30m je zakázáno.

23, Zákazník souhlasí se zveřejněním fotografií z letu, na kterých je nahodile vyfocen, na webových stránkách provozovatele www.balonovyzamek.cz . Pokud nesouhlasí, sdělí to zástupci společnosti, který zajistí, aby ke zveřejnění nedošlo.

24. Pokud je některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena

25. Tyto podmínky jsou v platnosti od 26 7 2023